Spring naar content

Voorbeeld van een overeenkomst tussen cursist en proefcliënt

Bedrijf (indien van toepassing)

Naam

Adres

Postcode  Plaats

 

OVEREENKOMST

 

Definities:

Coachee (de naam van de gecoachte): Naam, Adres, Postcode Plaats

Coach (de naam van de coach): Naam, Adres, Postcode Plaats

 

Aanleiding voor een coachtraject

De aanleiding om dit coachtraject aan te gaan is ...
Voorbeeld:  jouw gevoel van stilstand in de eigen functie en de vraag of dit de juiste werkplek is op dit moment in je loopbaan.

Formulering van de coachvraag – het gewenste resultaat:

Tijdens het traject wordt dit gewenste resultaat als uitgangspunt genomen. Daar waar nodig kan deze tussendoor in goed overleg bijgesteld en vastgelegd worden.

Uitgangspunten proefcoachtraject

De Coach is samen met de Coachee verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van het traject. De Coach zal daarbij het coachproces begeleiden en ondersteunen. Beiden scheppen de voorwaarden voor een veilige en efficiënte manier te werken. Coach en Coachee werken op basis van wederzijds commitment. Het uitgangspunt is dat Coachee het beste uit zichzelf haalt en zijn/haar zelf-accepterend, zelflerend, zelfsturend vermogen verhoogt, met uiteindelijk het gewenste resultaat als effect. Coachee laat zich daarbij leiden door zijn/haar talenten, waarden en ambities. In het hele traject staat deze zelfsturing centraal.

Internationale Ethische Gedragscode (IEGC) van de NOBCO/EMCC

Vanuit de intensieve samenwerking tussen BCoach en de NOBCO zal de Coach de volledige IEGC als uitgangspunt te nemen.

De IEGC is opgebouwd uit de volgende paragrafen:

 

 1. Preambule

  De NOBCO gaat ervan uit dat:
  de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
  b. de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
  c. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de Coach.

 

 1. Werken met cliënten

  Paragraaf 2 behandelt de context, contractering, integriteit, vertrouwelijkheid, belangenverstrengeling en het beëindigen van professionele relaties & doorlopende verantwoordelijkheden van ons als coaches ten opzichte van onze coachees.

 

 1. Professioneel handelen

  Paragraaf 3 beschrijft hoe handhaven we van de reputatie van coaching en mentoring, het erkennen van gelijkheid en diversiteit, hoe schending van professioneel gedrag en welke wettelijke en statutaire verplichtingen deel uitmaken van het professioneel handelen als coach.

 

 1. Excellente beroepsuitoefening

  Hoe wij als coaches onszelf scherp houden wordt in paragraaf 4 besproken; het vermogen om te presteren, het hebben permanente supervisie/intervisie, het continu volgen van professionele ontwikkeling en reflectie zijn voorwaarden voor onze aansluiting van de NOBCO/EMCC.

Download hier de complete Internationale Ethische Gedragscode.

 Werkwijze

Het coachtraject bestaat uit circa 8 sessies. Coachee verplicht zich tot het volgen van alle afgesproken sessies, opdat de Coach in staat wordt gesteld zijn/haar opleiding succesvol af te afronden.
Tijdens deze gesprekken wordt ingegaan op het gemaakte huiswerk in de vorm van testen, werkbladen en overige opdrachten. Alle voorbereidingen en gesprekken leiden de Coachee in stappen naar resultaat. Tijdens het traject wordt ingegaan op levensvragen als “wie ben ik?”, “wat wil ik?”, “wat kan ik” en zo nodig “wat houdt mij hierin tegen?”. Aan de hand hiervan wordt besproken en bezien welke andere opvattingen, keuzes en gedragingen ervoor zorgen dat de Coachee effectiever, krachtiger en plezieriger met zijn/haar situatie(s) omgaat.

De Coach werkt met verschillende methodieken en modellen en zo nodig met opdrachten en aanvullende literatuur.
Tijdens het traject wordt gebruik gemaakt van positieve ervaringen uit het verleden en heden, waarin overtuigingen en gedrag van de Coachee effectief bleken en deze energie en motivatie opleverden.

Voortgang en afstemming

Coachee is en blijft degene die eigen keuzes maakt en de koers uitzet. Daar waar hij/zij dit nalaat, of dit niet effectief is, zal de Coach de Coachee daarmee confronteren. Daar waar de Coachee de houding, werkwijze of interventies van de Coach niet als bevorderend ervaart, bespreek hij/zij dit met de Coach.

De Coachee maakt na elke bijeenkomst een reflectieverslag en gaat concreet in zijn/haar werk-/leefsituatie aan de slag met het geleerde uit de sessies. Hij/zij bespreekt elke bijeenkomst de effecten op zijn/haar functioneren. De Coach maakt een eindrapportage die hij alleen aan de Coachee en de opleider(s) zal geven. Aan het einde van het coachtraject vult Coachee een evaluatieformulier in.

Vertrouwelijkheid

Tussen Coach en Coachee bestaat eenduidigheid over het doel van het traject, de rollen, taken, verantwoordelijkheden, geheimhouding, rapportages en financiële aspecten. De Coach zal buiten het kader van zijn/haar opleiding niet over het wel en wee van de Coachee met derden spreken, tenzij van tevoren overeengekomen.

Locatie en duur van het coachtraject

De gesprekken vinden plaats op  <<locatie Adres te Plaats>>  en duren circa 1,5 uur. Het intakegesprek heeft plaatsgevonden op <<dd maand jjjj>>.
Coachgesprekken vinden plaats tussen maand <<jjjj en maand jjjj>>.
Het aantal sessies 8 á 9. De eerste afspraak is op <<dd maand jjjj om uu:mm uur>>.

Kosten

Het intake- en kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
Het coachtraject wordt aangeboden voor een bedrag van € x,00 inclusief btw. per coachsessie in het kader van de opleiding BCoach Loopbaan- en Levenscoach. In dit bedrag zit inbegrepen

 • koffie, thee, water of frisdrank
 • standaard testen en werkbladen
 • eventuele kosten van huur van de locatie

De gesprekken kunnen als volgt worden geannuleerd:

 • tot minimaal 24 uur van te voren op mondelinge wijze
 • tot minimaal 48 uur van te voren via e-mail
Bij niet tijdige annulering wordt het hierboven afgesproken bedrag in rekening gebracht.
Indien dit coachtraject op initiatief van de Coachee eerder wordt afgebroken dan hierboven vastgelegd, dan is Coachee gebonden aan een de betaling van €75,- per reeds gevoerd gesprek inclusief intakegesprek

Regeling bij klachten

Voor de Coach die aangesloten is bij de NOBCO/EMCC geldt er een klachtenreglement.
De inhoud hiervan is hier te lezen.

Aansprakelijkheid

Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen twee privé personen.
Coachee kan gedurende dit traject de Coach niet aansprakelijk stellen voor schade en/of gevolgschade in welke vorm dan ook uit hoofde van dit traject.

Ondertekening, datum

 

Voor akkoord:

Coach                                                                     Coachee